logo-unima

unigrand

Асоциация на куклените театри

АКТ-УНИМА,  БЪЛГАРИЯ

Български (България)English (United Kingdom)

Устав на УНИМА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

УСТАВ, ОДОБРЕН ОТ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС В ДОРДРЕХТ 23.06.10

1) ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

2) ЧЛЕНСТВО В UNIMA
а) Права на членовете
b) Задължения на членовете
c) Загуба на членство.

3) РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА UNIMA
а) КОНГРЕС
b) Съвет
c) Изпълнителен Комитет, Президент, Генерален Секретар, Касиер и Вице-Президенти
d) Ревизионна Комисияe) Национални Центрове и Представители.

4) ОФИЦИАЛНО НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И ЛЕГАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

5) ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

6) ФИНАНСИ

7) ПРЕКРАТЯВАНЕ


ПРЕАМБЮЛ

УНИМА (Междунараден Съюз на Куклените Дейци) е международна неправителствена организация, обединяваща хора от цял свят, които допринасят за развитието на кукленото изкуство, с цел да използват това изкуство, в името на общочовешки ценности, като мир и взаимното разбирателство между хората, независимо от раса, политически, религиозни и културни различия в съответствие със зачитането на основните човешки права, посочени във Всеобщата Декларация за Човешките Права на Организацията на Обединените Нации на 10 декември, 1948 г.

§ 1 - ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Целта на УНИМА е да популяризира кукленото изкуство. Тази цел може да се постигне по следните начини:
1) Чрез насърчаване на контактите и обмена между кукленици от всички нации и континенти, като се използват всички възможни средства за комуникация;
2) Чрез организирането на конгреси, конференции, фестивали, изложби и конкурси, или чрез покровителство над тях;
3) Чрез подпомагане на членовете на организацията, в упражняването на техните демократични, синдикални, финансови и законови права в рамките на професионалната им дейност, и по-специално чрез препоръки или предложения до компетентните органи;
4) Чрез насърчаване на професионалното обучение;
5) Чрез разширяване на историческите, теоретични и научни изследвания;
6) Чрез поддържане живи традициите, както и насърчаване на обновлението на кукленото изкуство;
7) Като предлага кукленото изкуство, като средство за морално и естетическо възпитание;
8) С участието си в работата на международни организации със сходни цели.Дордрехт - 25.06.2010 1

§ 2 - ЧЛЕНСТВО В УНИМА

2.1) Всички лица, които имат интерес към кукленото изкуство могат да бъдат членове на УНИМА
2.2) Членството в УНИМА може да бъде индивидуално или колективно.
2.3) Членството се осъществява в Националния център на УНИМА. В страни без Национален център, членството се получава директно от Генералния Секретар.
2.4) В Националния център членуват хора и организации, от същата националност или хора и / или организации, с постоянно пребиваване в страната. Ако поради лични, културни, политически или друг вид причини, лице или организация поиска да стане член на Национален Център, който не е негов /неин/ Национален Център, нито по гражданство, нито по пребиваване, той /тя/ трябва да отправи своето искане към Изпълнителния Комитет. Изпълнителният Комитет ще даде одобрението си след консултация със засегнатия Национален Център.
2.5) В случай на отказване на членство от Националния Център или от Генералния Секретар, кандидатът може да обжалва пред Изпълнителния Комитет.
2.6) Лицата, с изключителни заслуги за развитието на кукленото изкуство, чиято работа е с международно значение, може да бъдат назначени за почетни членове на УНИМА.

2.а) ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Всеки член на УНИМА има право:
1) Да получи членска карта;
2) Да бъде избиран на всички позиции в УНИМА според Правилника за Дейността на УНИМА, толкова дълго време, за колкото е заплатил своя членски внос в пълен размер;
3) За да се възползват от всички предимства, произтичащи от членството (международна информация, участие в международния обмен, професионална помощ, стипендии и др;
4) Да присъства на заседанията на Съвета и Конгреса.

2.b) ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

2.b.1) От всеки член на УНИМА се изисква:
1) Да се посвети в изпълнение на целите на УНИМА;
2) Да спазва Устава и Правилника за дейността на УНИМА;
3) Да заплаща членски внос, както е определен от неговия / нейния / Национален Център или от конгреса на УНИМА.
2.b.2) Почетните членове не заплащат членски внос. 

2.c) ЗАГУБА НА ЧЛЕНСТВО

2.c.1) Не е вече член на УНИМА този:
1) Който е бил изключен, заради действия, не отговарящи на основните принципи на УНИМА, или поради сериозни нарушения на Устава;
2) Кой е представил своята оставката си в писмен вид;
3) Кой не е платил членския си внос за повече от една година.
2.c.2) Националният Център взема решение за изключването на даден член, а ако не съществува Национален Център, то решението се взема от Изпълнителния Комитет.
2.c.3) Член, който е бил изключен от Националния Център може да обжалва пред Изпълнителния Комитет. В случай на изключване от Изпълнителния Комитет, може да се обжалва пред Конгреса.Дордрехт - 25.06.2010 2
2.c.4) Център, който не е плащал членски внос за период от две години без съгласието на Изпълнителния Комитет, или, ако дейността му вече не в съответствие с основните принципи на УНИМА, ще губи правата си и може да бъдае изключен от UNIMA от Изпълнителния комитет.

§ 3 – РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА УНИМА

3.1) Ръководните органи на УНИМА са: Конгресът, Съветът, Ревизионната Комисия, Изпълнителният Комитет, Генералният Секретариат, Комисиите, Националните Центрове и Представителите.

3.а) КОНГРЕСЪТ
3.а.1) Конгреса е върховен орган на УНИМА, състои се от избраните Съветници, Представителите, членовете на Изпълнителния Комитет и присъстващите членове на Организацията. Само Съветниците и членовете на Изпълнителния Комитет имат право да гласуват.
3.а.2) Конгресът се провежда най-малко веднъж на всеки четири години. Той може да взема решения, ако най-малко една трета от членовете му присъстват или са представлявани. Той взема решения на база на обикновено мнозинство.
3.а.3) Извънреден конгрес може да се свиква, ако най-малко две трети от Съвета или Националните Центрове пожелаят това.
3.а.4) Конгресът има най-големи правомощия относно управлението на организацията.
1) Той одобрява доклад за дейността на Изпълнителния Комитет;
2) Одобрява доклада на Ревизионната Комисия;
3) Взема решение за посоката и програма за дейността за периода, до следващия конгрес;
4) Запознава се със състава на Съвета за предстоящия период и избира още десет члена на Съвета. Само един допълнителен съветник може да бъде избран от страна.
5) Одобрява промени в Устава и Правилника за дейността;
6) Занимава се с мотивите и предложения за резолюции, които са представени;
7) Взема решения по жалби и обръщения;
8) Номинира Почетни Президенти;
9) Избира членовете на Изпълнителния Комитет и на Контролната Комисия;
10) Избира Президента, Вице-Президентите, Генералния Секретар и Касиерът от членовете на Изпълнителния Комитет;
11) Учредява комисии, определя целите им и избира техните председатели;
12) Определя размера на международния и прекия членски внос;
13) Запознава се с докладите на Националните Центрове, Комисиите, Представителите и Международните Групи.
3.a.5) Само Националните Центрове и членовете, които са платили своите такси в пълен размер имат право да бъдат представени в Конгреса на УНИМА.

3.b) СЪВЕТ

3.b.1) Съветът на УНИМА се състои от Съветници, демократично избрани от Националните Центрове най-малко 9 месеца преди всеки Конгрес за срок от четири години, назначени Представители, десетте допълнителни Съветници, избрани по време на предишния Конгрес, членовете на Изпълнителния Комитет и присъстващите членове. Само Съветници и членовете на Изпълнителния Комитет имат право да гласуват.В случай на смърт на Съветник, оставка или отстраняване, на засегнатия Национален Център е позволено да инициира избирането на нов Съветник за оставащия период на срока.
3.b.2) Един Национален Център има право да избере двама съветници, ако броят на неговите членове надхвърля 100, той може да избере трима или четири съветници, ако този брой надхвърля 200.Дордрехт - 25.06.2010 3

3.c) ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ, ПРЕЗИДЕНТ, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР, КАСИЕР И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТИ

3.c.1) Изпълнителния Комитет ръководи дейността на UNIMA между Конгресите.
3.c.2) Изпълнителния Комитет има следните задачи:
1) Да се грижи за осъществяване на програмата от дейности, определени от Конгреса;
2) Да следи за спазването на Устава и Правилника за дейността;
3) Да разглежда доклади и предложения отправените към него;
4) Да одобрява годишния бюджет на UNIMA и неговото усвояване;
5) Да одобрява годишния доклад на Генералния Секретар.

3.c.3) Президентът:
1) Представлява УНИМА по всички законни основания;
2) Ръководи Изпълнителния Комитет и Съвета;
3) Представлява УНИМА в други международни органи;
4) Отговаря за спазването на Устава и Правилника за дейността.

3.c.4) Генералният Секретар
1) Координира дейността на УНИМА;
2) Информира Националните Центрове за тези дейности и организира работата на Изпълнителния комитет;
3) Отговаря за персонала на Генералния Секретариат, воденето на архивите и ефективността на Генералния Секретариат;
4) Генералният секретар е отговорен за финансовите дела на УНИМА заедно с Касиера.

3.c.5) Вице-Президентите представляват и/или заместват Президента всеки път, когато той не е в състояние да изпълнява своята роля. Те правят това по реда, в който са били избрани: първо, който е получил най-голям брой гласове, след това другите.

3.d) РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ

3.d.1) Контролната Комисия контролира сметките на УНИМА, управлявани от Генералния Секретар и представя доклад пред Конгреса.
3.d.2) Членовете на Контролната Комисия не могат да бъдат членове на Изпълнителния Комитет.3.d.3) Контролната Комисия се състои от трима членове. Тя взема решения, ако присъстват най-малко двама от тях.

3.e) НАЦИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

3.e.1) Национален център на УНИМА може да се основе по два различни начина:
1) От най-малко десет членове (индивидуални или колективни) от страната;
2) На базата на вече съществуваща национална куклена организация.
3.e.2) Само един Национален Център може да съществува във всяка страна. Центърът може да се състои от регионални секции.
3.e.3) Искането за създаване на Национален Център трябва да бъде адресирано до Изпълнителния Комитет за одобрение, и трябва да се посочи:
1), Че Центърът се състои от най-малко десет членове (индивидуални или колективни);
2) Че Центърът признава и прилага Устава и Правилника за дейността на УНИМА. Във всеки случай, Националния Център трябва да представи своя Устав и Правилника за дейността си на Изпълнителния Комитет за одобрение.Дордрехт - 25.06.2010 4
3.e.4) Всеки Национален център развива дейността си въз основа на собствен Устав. Той трябва да бъде във връзка с Генералния Секретариат и трябва да изпълняват решенията, на международните органи на УНИМА.
3.e.5) Генералният Секретар може да назначи Представител на УНИМА в страна, без Национален Център. Продължителността на мандата на Представителя е една година. По изключение мандатът може да бъде удължен до две години с решение на Изпълнителния Комитет.Назначаването на един представител е преди всичко временен контакт с УНИМА. Представителят и има следните функции:
1) Да изгради връзки между куклениците в страната с цел създаване на Национален Център;
2) Да поддържа постоянна връзка с Генералния Секретариат.
3.e.6) Няколко Национални Центрове могат да се обединят в Международни Групи. Международните Групи, информират Изпълнителния Комитет, чрез Генералния Секретариат, за всички свои дейности.

§ 4 - ОФИЦИАЛНО ИМЕ, СЕДАЛИЩЕ И ПРАВНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

4.1) Официалното име на организацията е "УНИМА (Междунараден Съюз на Куклените Дейци)''.
4.2) Седалището на УНИМА е офисът на Генералния Секретар.
4.3) По правните въпроси, УНИМА е представена от своя Президент или когато това не е възможно, от Вице-Президент.

§ 5 - ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ НА УНИМА

Езиците, приети от УНИМА са: Френски, Немски, Английски, Руски и Испански език, както и езика на страната, в която се провежда Конгреса, Съвета или срещата на Изпълнителния Комитет.

§ 6 – ФИНАНСИ

6.1) УНИМА се финансира от:
1) Членски внос;
2) Дарения, завещания и субсидии;
3) Приходи, произтичащи от дейността й.
6.2) Генералният Секретар управлява активите на УНИМА.

§ 7 – ПРЕКРАТЯВАНЕ

7.1) Решението да се прекрати дейността на УНИМА се взема от Конгреса с мнозинство от две трети.
7.2) Конгресът решава процедурата по ликвидация.

Подписано в Дордрехт (Холандия) - 25 юни 2010 г.

Президент, Генерален Секретар Председател на Комисията по УставаДади ПОДУМДЖИ, Жак ТРЮДО, Кнут АЛФСЕН
Дордрехт - 25.06.2010 5

Popup Module

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information